نمایش خبر : گزارش مانور تخلیه اضطراری

کد خبر : 457تاریخ انتشار : 1395/03/05تعداد بازدید : 2253
گزارش مانور تخلیه اضطراری
The Emergency Evacuation Drill

روز پنج شنبه مورخه 95/2/23 ساعت 10:30 دقیقه به اتفاق دانش آموزان ، معلمان ، کادر اجرایی به منظور افزایش سطح آگاهی و ایجاد فرهنگ ایمنی مانور تخلیه اضطراری توسط همکاران دفاع مدنی دبی در مجتمع آموزشی سلمان فارسی به نحوه مطلوب اجرا گردید و دانش آموزان از نزدیک با نحوه حفاظت از خود در برابر حوادث غیر مترقبه آشنا شدند .

Powered by: ChabokSoft