نمایش خبر : بازدید از مدرسه انترنشنال دبی

کد خبر : 452تاریخ انتشار : 1395/02/23تعداد بازدید : 863
بازدید از مدرسه انترنشنال دبی
Visiting Dubai International School

در راستای رسیدن به انتظاراتKHDAهفته دوم اردیبهشت ماه 95 به مدت چهار روز از یکشنبه تا چهارشنبه گروههنری  ، گروه علوم ، گروه عربی و تربیت اسلامی و گروه مدیریت واداری مجتمع از مدرسه انترنشنال آمریکایی دبی بازدید نمودند .

هر روز یک گروه با هد آموزشی مدرسه مذکور به مدت دو ساعت جلسه پرسش و پاسخ تخصصی داشتند . هر گروه در زمینه تخصصی خود از تجربیات و عملکرد مدرسه آشنایی کامل بدست آوردند و در تمام زمینه های تخصصی خود به منظور تقویت روحیه پرسشگری و مشارکت و تفکر انتقادی در دانش آموزان آشنا شدند و مقرر گردید به منظور آشنایی بیشتر همکاران با خلاقیت معلمان و دانش آموزان و تطبیق موارد مطرح شده در جلسات با کارهای عملی دانش آموزان مدرسه بازدید نمایند . همچنین مدیر مدرسه که یکی از بازرسانKHDA  می باشدبه مدت دو ساعت تجربیات خود را در اختیار مدیر وگروه اداری قرار دادند . در مجموع بازدیدها در نظرات همکاران  تأثیر مثبت  داشته است .  

 

Powered by: ChabokSoft