نمایش خبر : گزارش برگزاری اولین جلسه شورای دانش آموزی

کد خبر : 142تاریخ انتشار : 1391/08/17تعداد بازدید : 689
گزارش برگزاری اولین جلسه شورای دانش آموزی
جلسه شوراهای دانش آموزی مقاطع ابتدایی ، راهنمایی و متوسطه مجتمع آموزشی سلمان فارسی روز سه شنبه مورخه 16/8/91 با حضور آقای اورنگی مدیرمجتمع و آقای پیامی معاون پرورشی مجتمع وبا شرکت تمامی اعضای شوراهای سه مقطع در سالن جلسات برگزار گردید.

 در این جلسه آقای اورنگی ضمن تبریک موفقیت اعضای شوراها در جلب نظر و رأی دانش آموزان،شوراها را بازوی توانمند ومکمل مدیریت آموزشگاه و لسان حال دانش آموزان خواندند.در ادامه آقای پیامی وظایف کلی شورا ، هیأت رییسه وسایرکمیته های شورا را بیان نمودند.سپس رأی گیری برای انتخاب هیأت رییسه‌ی هریک از شوراها انجام و اعضای آن تعیین گردیدند.اسامی اعضای شوراها وهیأت رییسه رادر صفحه ی اصلی سایت مشاهده نمایید.

Powered by: ChabokSoft