سازمان توسعه دانش و نیروی انسانی دبی

 سازمان توسعه ی دانش و نیروی انسانی

(Knowledge and Human Development Authority)

نهاد نظارتی دولت دبی می باشد که مسؤول رشد ، جهت دهی و بالا بردن کیفیت آموزش بخش خصوصی در دبی است.

دبی دارای 153 مدرسه ی خصوصی می باشد که به بیش از225,000 دانش آموز با تنوع 15 نوع برنامه ی درسی خدمات ارائه می کنند. نقشKHDA  این است که اطمینان حاصل شود که مدارس خصوصی دبی بر اساس قوانین دبی و با رعایت بالاترین استانداردها عمل می کنند.برای این منظور دفتر بازرسی مدارس که یکی از ارکانKHDAمی باشد از طریق بازرسی منظم ومطابق با استانداردهای بین المللی پایبندی مدارس به قوانین و اجرای آموزش با کیفیت را می سنجند و در گزارش های سالانه ی خود آن را اعلام می کنند ومدارس موظف به رعایت قوانین و برطرف کردن ایرادهای اعلام شده از سوی این نهاد می باشند.

 

در چهار سالی که از مجتمع سلمان فارسی ، بازرسی به عمل آمده است ، از نظر سازمان بازرسیKHDAرتبه ی قابل قبول را کسب نموده ایم. گزارش های مربوط به سالهای2012-2011و2013-2012 و2014-2013و2015-2014را می توانید دروب سایتKHDAمشاهده نمایید. ضمنا با مراجعه به وب سایت می توانید از آخرین اخبار و اطلاعات مربوط به مدارس خصوصی دبی باخبر شوید .

 

Powered by: ChabokSoft