فایل های صوتی فارسی دوره ی راهنمایی

فایل های صوتی کتاب درسی فارسی
دوم راهنماییسوم راهنمایی
ستایشستایش
اول دفترآب و آینه
شه مردانمژده به میهمان دهید
یاد حسین (ع)رنگ بهاران
همدلی و اتحادسیرت سلمان
خردمندیدانایی
دریای خردموش و گربه
فروغ داناییثمر علم
نگارنده ی زیباتماشای بهار
صورتگر ماهرشگفتی های آفرینش
امید وصلبیشه ی نور
به خدا چه بگویمبارانکی خرد
سرمایه ی خوباندوستی با ابلهان
پند پدردوراندیشی
اخلاق نیکانآداب زندگانی
آزادگیپرتو امید
راز ماندگاریاز ماست که بر ماست
نام خوش بوزن پارسا
ای وطنمادر حسنک
مادر وطنقصه ی تکرار آرش
تو ای ایزدی مرز ایران منایران
درس پایداریراه مهتری
پرنده ی آزادیآرزو
کودکان سنگبیا تا برآریم دستی ز دل
نیایشنیایش

برای دانلود فایل های مربوطه می توانید روی نام فایل کلیک راست نموده ، گزینه ی Save Target As را انتخاب نمایید.

Powered by: ChabokSoft